Các chứng chỉ

We Build Tomorrow Construction machinery portal network dasan heavy industries

Certifications

  • Giấy chứng nhận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
  • Giấy chứng nhận Sáng chế và Kinh doanh
  • Giấy chứng nhận dự án doanh nghiệp được ưu đãi
  • Giấy chứng nhận dự án công nghiệp
Certifications table
Division Requested Name
Bằng sáng chế Thiết bị đo áp lực dầu và hệ thống tuần hoàn liên kết
(Bằng sáng chế số : 10-0866633)
Hệ thống báo nghiêng (Bằng sáng chế số : 10-0921948)
Quyền ứng dụng Cần cẩu dạng ống lồng (Bằng ứng dụng số : 20-0420020)
Bộ chân đối trọng (Bằng ứng dụng số : 0402817)
Cần cẩu (Bằng ứng dụng số : 0218117)
Tên thương mại Thang nâng người làm việc trên cao
(Chứng nhận thương hiệu số : 40-0675380)
Dạng thiết kế U-Bolt dung cố định cần cẩu (Thiết kế số : 30-0485987)

인증현황